BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÒNG BAN

š­›

* Ban Giám đốc:

 Giám đốc, Tổng Biên tập: TÂN VĂN NGỮ

 Phó Giám đốc, Chịu trách nhiệm kỹ thuật: NGUYỄN NGỌC NHƠN

 Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập: PHẠM TRUNG LƯƠNG

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

 

- Phòng Tổ chức - Hành chính:

+ Trưởng phòng: NGUYỄN XUÂN BẰNG

+ Phó trưởng phòng: LÂM VĂN KHƠ

+ Phó trưởng phòng: TRẦN THỊ HỒNG HẠNH


- Phòng Thời sự:

+ Trưởng phòng: CHUNG VĂN LƯỢNG

+ Phó trưởng phòng: PHẠM TÂY NGUYÊN

+ Phó trưởng phòng: MAI HỮU

- Phòng Chuyên mục và khoa giáo:
+ Trưởng phòng: NGUYỄN CÔNG TÍNH

+ Phó trưởng phòng: CHUNG HOÀN TẤT


- Phòng Chương trình:

+ Trưởng phòng: NGUYỄN HIỀN ĐỨC

+ Phó trưởng phòng: LÊ THỊ LIÊN PHƯƠNG
+ Phó trưởng phòng: MÃ HOA NHÃN


- Phòng Phát thanh:

+ Phó trưởng phòng phụ trách: PHẠM THỊ MỸ HẰNG

+ Phó trưởng phòng: TRẦN THỊ TRUNG DUNG


- Phòng Văn nghệ - Giải trí:
+ Trưởng phòng: LÊ THÀNH TRUNG

+ Phó trưởng phòng: LÊ THANH NAM
+ Phó trưởng phòng: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO


- Phòng Dịch vụ và quảng cáo:

+ Phó trưởng phòng phụ trách: LÊ THỊ KIM OANH
+ Phó trưởng phòng: TRẦN TRỌNG TRÍ


- Phòng Kỹ thuật và công nghệ:

+ Trưởng phòng: LÂM ĐẠO TƯỜNG

+ Phó trưởng phòng: LÊ PHƯỚC AN

+ Phó trưởng phòng: HUỲNH THANH QUAN

+ Phó trưởng phòng: NGUYỄN HỮU TRUYỀN


- Phòng Dân tộc:

+ Phó trưởng phòng phụ trách: CHAU BOL


- Phòng Phim tài liệu:

+ Trưởng phòng: LÂM VÕ TRUNG LIÊM

+ Phó trưởng phòng: PHAN TUẤN KHANH