Hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng ủy khối Dân chính Đảng và Doanh nghiệp

14-11-2017
Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Đảng bộ khối Dân chính Đảng và Doanh nghiệp triển khai thực hiện chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng; xây dựng chi, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ

    Ban Thường vụ Đảng ủy khối Dân chính Đảng và cấp ủy Đảng cơ sở đã lãnh, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị một cách nghiêm túc, chất lượng. Từ đó đã nâng cao và chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động; cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) tích cực rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

5155-T3.jpg

Đảng ủy Khối Dân chính Đảng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

    Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế các biểu hiện hình thức, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Các cấp ủy Đảng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, vào các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã có 46 tập thể, 78 cá nhân được khen thưởng thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

    Phó Bí thư Đảng ủy khối Dân chính Đảng Hà Minh Trang nhận định: “Việc sinh hoạt thường xuyên Chỉ thị 05 tại chi bộ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, quan hệ ứng xử tốt với Nhân dân. CB, ĐV chuyển từ nhận thức sang hành động, tận tụy, trách nhiệm trong công việc, tiên phong, gương mẫu, hăng hái trong các phong trào thi đua tại đơn vị. Đồng thời, tự đấu tranh với chính mình để không bị ảnh hưởng bởi những mặt xấu của xã hội. Kết quả trên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, xây dựng các chi, đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, đóng góp tích cực vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó, góp phần cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng”.

Làm theo Bác gắn nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh

    Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Võ Thành Lợi cho biết: “Cùng với việc “soi mình” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp (DN), xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đã vận dụng nhiều cách làm sáng tạo để thực hiện Chỉ thị 05 như: phát hành sổ tay, nhật ký làm theo tấm gương, đạo đức của Bác; tổ chức diễn đàn đối thoại với CB, ĐV người lao động... “. Nhiều cấp ủy lựa chọn nội dung trọng tâm để tập trung giải quyết, nhất là đổi mới phong cách, tác phong làm việc, góp phần phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tăng cường kỷ cương trong đơn vị.

    Nhiều DN có cách làm mới, sáng tạo để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo Bác, qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, thiết thực. Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang Phan Văn Nhàn chia sẻ: “Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc công ty quan tâm đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ CB, nhất là người đứng đầu, theo phương châm CB giữ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu; học phải đi đôi với làm, chú trọng làm theo bằng những việc làm cụ thể; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường đấu tranh phòng, chống lãng phí. Đầu năm đến nay, công ty tiết kiệm chi phí hơn 5 tỷ đồng, doanh thu 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận 98 tỷ đồng, nộp ngân sách 69 tỷ đồng, đóng góp xã hội - từ thiện trên 6,3 tỷ đồng”. Công ty TNHH MTV Phà An Giang tăng cường cải tiến lề lối làm việc; nâng cao phong cách, thái độ phục vụ hành khách và Nhân dân qua phà; nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, thất thu... làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng. Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang nghiên cứu, thiết lập và duy trì cấp phối mới trong sản xuất sản phẩm cấu kiện bê-tông dự ứng lực, đã nâng công suất sản xuất từ 4 lên 6 dây chuyền/tuần, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và mỹ quan sản phẩm.

Nguồn baoangiang.com.vn